Friday, March 9, 2012

Please pray for me.

Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phước,
Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phước lạ hơn mọi người nữ,
và Giê-su con lòng Bà gồm phước lạ.
Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi này và trong giờ lâm tử.
A-men.萬福馬利亞,你充滿聖寵,
主與你同在,你在婦女中受讚頌,
你的親生子耶穌同受讚頌。
天主聖母馬利亞,
求你現在和我們臨終時,
為我們罪人祈求天主。
亞孟。

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancte Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

No comments:

Post a Comment